Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Administrator danych osobowych:

Key Novelty sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 88/60, 53-333 Wrocław

Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:

e-mail: biuro@keyso.pl +48 601 777 777

Cel przetwarzania danych:

Dane będą przetwarzane zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 6 RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). , w przypadku realizacji działań marketingowych, informacyjnych, promocyjnych i wizerunkowych Administratora danych osobowych, gdy:

 • osoba, której dotyczą wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych, np. zgoda na przetwarzanie wizerunku,
 • jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;
 • jest niezbędne do wykonywania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;
 • jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza prawa wolności osoby, której dotyczą, np. zapewnienie bezpieczeństwa w budynku siedziby firmy (np. ewidencja osób, które wchodzą i wychodzą z budynku czy biura).

Zakres przetwarzania danych:

Do realizacji wskazanych celów będą przetwarzane dane pozyskane z publicznych źródeł informacyjnych oraz dobrowolnie podane przez Państwa dane osobowe takie jak np.: imię i nazwisko, dane adresowe, NIP, nr telefonu, adres e-mail oraz inne dane konieczne w celu realizacji wskazanych celów.

Dane mogą być przekazywane:

Wyłącznie pracownikom, na których przepisy lub umowy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy.

Okres przetwarzania:

Okres przechowywania Państwa danych osobowych zależy od okresu współpracy Administratora danych z Państwem . Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do Państwa danych;
 • żądania sprostowania Państwa danych;
 • żądania usunięcia Państwa danych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych;
 • możliwości przeniesienia Państwa danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych;
 • wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Skorzystać z tych praw możecie Państwo, kontaktując się z Administratorem.

Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonywania zobowiązań wobec Państwa.