dr inż. Tomasz Arciszewski

Professor Emeritus, George Mason University, Wirginia, USA

Współpracownik Keyso. Pionier, badacz i edukator w zakresie Inżynierii Wynalazczości i Edukacji Sukcesu.

Wynalazca z patentami w Polsce, USA i Kanadzie. Doradca Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej w Polsce.

Professor Emeritus, Civil, Environmental & Infrastructure Engineering, George Mason University, Virginia, USA

Szczegóły doświadczenia biznesowego i naukowego

President and CEO, Successful Education, LLC

Ekspert w serwisie INNPoland http://tomaszarciszewski.innpoland.pl/

Założyciel i wieloletni Prezes Zarządu American Society of Civil Engineers (ASCE) Global Center of Excellence in Computing

Inicjator i realizator wielu amerykańskich i międzynarodowych projektów badawczych dotyczących zastosowań komputerów w projektowaniu, w kreatywności inżynierskiej oraz w kształceniu inżynierów, które były finansowane w USA przez the National Science Foundation i NASA.

Były wieloletni Redaktor Techniczny pisma ASCE Journal of Computing in Civil Engineering oraz członek -korespondent komitetów : „International Activities Committee” , „Body of Knowledge II Academic Fulfillment Committee”

Od wielu lat członek komitetu redakcyjnego Elsevier Journal of Technological Forecasting and Social Change i Redaktor Specjalnego Wydania n/t Innowacyjności

Członek ponad 70 komitetów organizacyjnych różnych konferencji międzynarodowych w zakresie zastosowań komputerów w inżynierii, sztucznej inteligencji, kształcenia inżynierów, itd.

Wielokrotnie zapraszany wykładowca w szeregu krajów na kilku kontynentach, przykładowo w Tajwanie, Chinach, Nigerii, Polsce, UK, Austrii, Włoszech, itd.

Autor lub współautor ponad 175 publikacji

Wybrane pozycje książkowe: wydane również w Chinach i USA

  1. Inventive Engineering, Knowledge and Skill for Creative Engineers, 2016, Arciszewski T., CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, Florida
  2. Edukacja sukcesu, 2012, Arciszewski T., Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce

Więcej na temat Inventive Engineering: http://www.inventiveengineering.info/

prof. dr hab. Andrzej Kaleta

doradztwo strategiczne

dr Andrzej Łobodziński

Założyciel i Prezes Zarządu
Key Novelty® sp. z o.o.

prof. dr hab. Jerzy Mączyński

Trening partycypacji decyzyjnej